26th Jan 2020 (Rev Rae MacKenzie)
Acts 2: 14-41
19th Jan 2020 (Rev Rae MacKenzie)
Acts 2: 14-41
12th Jan 2020 (Rev Rae MacKenzie)
Acts 2: 1-13
5th Jan 2020 (Rev Rae MacKenzie)
Matthew 5: 13-16
29th Dec 2019 (Brian McCarthy)
2 Peter 3: 14-18
22nd Dec 2019 (Rev Rae MacKenzie)
Matthew 1: 18-24
8th Dec 2019 (Rev Rae MacKenzie)
Luke 2: 1-20
1st Dec 2019 (Rev Rae MacKenzie)
Isaiah 7:14, Matthew 1:23
24th Nov 2019 (Rev Rae MacKenzie)
Luke 19: 1-10
17th Nov 2019 (Rev Rae MacKenzie)
Acts 1: 12-26